Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 w serwisie społecznościowym Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”), jako Administrator danych osobowych, informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z naszego profilu zamieszczonego pod adresem https://www.facebook.com/ingtechpoland/ za pośrednictwem serwisu Facebook (dalej „fanpage”).

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest ING Business Shared Services B.V., spółka utworzona oraz działająca na podstawie prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, wpisana do holenderskiego rejestru handlowego pod numerem 65184769, NIP: PL5263195854 działająca w Polsce w formie oddziału, pod firmą ING Business Shared Services B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702305 (dalej „Administrator”).

II Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Administrator, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy: poprzez e-mail: DPO.TechPL@ing.com oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

III Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osoboe osób określonych w pkt. II w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą ING Tech Poland na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu organizowanych przez nas wydarzeń, naszych produktów oraz usług, promowaniu na rynku wizerunku pracodawcy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

IV Kategorie przetwarzanych danych osobowych

1.      Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wizerunek) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • Dane opublikowane przez Administratora na fanpage’u (imię i nazwisko, wizerunek);
 • Dane opublikowane przez Państwa na fanpage’u lub innych stronach, na których zdecydują się Państwo na oznaczenie fanpage’a;

2.      Administrator może również przetwarzać następujące dane:

 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom „cookies", zawierających niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

V Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy  

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy    

VII Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowanie.
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII Państwa prawa

Przysługują Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, Inc., z Państwa publicznego profilu oraz wpisów oznaczających fanpage’a na platformie internetowej Facebook.

X Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentacji zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powrót

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zgadzam się   Nie zgadzam się